Kuntoutuskoti Tarpoila

Kuntoutuskoti Tarpoila tarjoaa päihteetöntä asumispalvelua asunnottomille helsinkiläisille miehille. Tarpoila sijaitsee Helsingin Myllypurossa ja pyrkii luomaan asukkaille turvallisen ja kodinomaisen, kristillisiä arvoja kunnioittavan yhteisön. Asukaspaikkoja Tarpoilassa on yhdeksän.

Henkilökuntaan kuuluu sosionomi, joka toimii palveluvastaavana sekä lähihoitaja joka toimii ohjaajana. Henkilökunta on paikalla joka päivä klo 8-16 ja yksi henkilökunnan jäsenistä päivystää puhelimitse klo 16-08.

Tarpoilan asiakaaksi hakeminen

Kuntoutuskoti Tarpoilaan haetaan asukkaaksi joko ottamalla yhteyttä suoraan Tarpoilaan haastatteluajan sopimiseksi tai yhteydenotto voi tulla myös esim. päihdepoliklinikalta. Henkilökunta kutsuu hakijan haastatteluun, jossa kartoitetaan hänen sen hetkistä tilannettaan ja tavoitteitaan ja samalla on mahdollisuus tutustua Tarpoilan tiloihin ja toimintaan.

Tarpoilan asiakasmaksua varten tarvitaan maksusitoumus, joka haetaan yleensä päihdepoleilta. Asiakasmaksu on 75,54 €/vrk. Jokaisen asukkan omavastuuosuus asumispalvelumaksusta määritellään erikseen hänen tulojensa mukaan. Asiakas maksaa ruoka- ym. henkilökohtaiset menonsa itse.

Kuntoutuksen aloittaminen edellyttää vähintään 3 vrk:n päihteettömyyttä joko laitos- tai avokatkaisussa.

Tavoitteet

Jokaiselle asukkaalle luodaan tavoitteet yhdessä hänen kanssaan. Tavoitteista laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan asumisen aikana. Keskustelun ja arvioiden pohjalta asetetaan realistisia välitavoitteita kuntoutusjaksolle, jotka voivat olla hyvin käytännön läheisiä kuten fyysisestä kunnosta huolehtiminen ja mielekkään tekemisen löytäminen.

Asiakasta rohkaistaan ja tuetaan rakentamaan laajempaa tukiverkostoa itsenäistä ja vastuullista elämää silmälläpitäen. Tähän voi kuulua mm. päihteetöntä päivätoimintaa, terapiaryhmiä ja omien sosiaalisten suhteiden luomista sekä vaalimista. Pidempiaikaisina tavoitteina ovat päihteettömyys ja itsenäinen asuminen hänelle sopivassa asumismuodossa.

Asuminen tarpoilassa

Henkilökunnan työote on asiakasta arvostavaa ja hänen oman elämänsä asiantuntijuuden tunnistavaa ja tunnustavaa. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sekä tuetaan.

Kuntoutuksen alkaessa kuntoutujalle nimetään vastuutyöntekijä, jonka tukemana työskennellään kuntoutussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Asukkaan tilanteesta riippuen, kuntoutussuunnitelman runko voi muodostua yksilö- ja ryhmäterapiasta, yhteisetä tekemisestä sekä sielunhoidollisista keskusteluista ja hengellisiin tilaisuuksiin osallistumisesta. Tavoitteena on nähdä ihminen kokonaisuutena, jossa eri osa-alueet, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen nivoutuvat toisiinsa.

Asukkailta edellytetään päihteettömyyttä ja osallistumista aamuhartauksiin. Jokainen asukas ottaa vastuun kodin yhteisten tilojen arjen askareista niiden siistinä pitämiseksi. Arjen askareista huolehtimisella pyritään tukemaan elämänhallintaa myös jatkossa, itsenäisessä asumisessa.

Tarpoilasta eteenpäin

Asumisjakson pituus Tarpoilassa vaihtelee n. 4 kuukaudesta vuoteen. Asumisen aikana asukkaan kanssa haetaan mm. Helsingin seurakuntayhtymän asuttamistoiminnan tukiasuntoja tai Helsingin kaupungin ASTU asuntoja sekä muita vuokra-asuntoja.

Asiakasta ohjataan ja autetaan muuttoon liittyvissä asioissa ja häneen pidetään edelleen yhteyttä hänen muutettuaan omaan asuntoon, mikäli hän niin toivoo.